Referat fra generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamling 2023

14. marts 2023

Hermed følger referatet fra årets generalforsamling.

1: Velkomst ved Formand Lars Fog, der bad forsamlingen om at rejse sig for at mindes Bente Milling, Thommy Andersen og Winnie Mikkelsen.

2: Valg af dirigent. Valgt blev Alex Sørensen, der konstaterede at alle formalier var overholdt.

3: Valg af referent. Valgt blev Erik Brandt.

4: Formandens beretning. Formanden omtalte indvielsen af klubhuset og at kontingentet er blevet hævet.

5: Regnskab ved kassereren. Regnskabet blev gennemgået af Jan Mikkelsen, med en bemærkning om de dyre forsikringer. Et medlem Peter Jørgensen ville undersøge, om det kunne gøres billigere.

6: Der var fremsat et forslag fra Niels Parmo om udlejning af klublokalet til Ovenvande som mødested et par gange om ugen for et beløb af 1.500 kr. pr. måned. Det blev besluttet, at bestyrelsen skulle fastsætte retningslinjer for anvendelsen, og klubben altid havde brugsretten. Der blev endvidere fastsat en forsøgsperiode på et år, og at der altid skulle være adgang til toilettet, uanset hvem der var i huset. For forslaget 18, imod 4 ved afstemningen.

7: Valg af Formand Poul Neve.

8: Valg af kasserer. Genvalg af Jan Mikkelsen.

9: Valg af bestyrelsesmedlem. Valgt blev Lasse Nielsen.

10: Valg af festudvalg. Genvalgt blev Vagn Staub og Simon Mikkelsen.

11: Valg af Bestyrelsessupp. Genvalg til Jim Mikkelsen.

12: Valg af revisor. Nyvalgt blev Nils Laursen.

13: Evt. Der blev fremsat forslag om klubaftner - Nyt nøglesystem. Pris pr. nøgle 150 kr. Vagn tager sig af opgaven. Bankospil rykkes til en lørdag. Der blev orienteret om, at der er kommet renovation med tømninger hver 14. dag til restaffald. Ingen dåser i spanden - meget vigtig ! Der blev talt om en særlig sæk til dette formål.

Skanderborg d. 12-3-2023

Erik Brandt

Dirigent Alex Sørensen

Underskrift:________________________________________

Referatet er underskrevet af Erik Brandt og Alex Sørensen og forefindes ved Alex Sørensen