Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling 2022

14. marts 2022

Der blev afholdt generalforsamling i klubben søndag d. 13. marts. Klik på Læs mere for at læse referatet.

Skanderborg d. 13. marts 2022

 1. Velkommen
  Formanden bød velkommen
  Knud ”Maler” blev mindet med et minuts stilhed
   
 2. Valg af dirigent
  Alex Sørensen blev valgt
   
 3. Valg af referent
  Simon Milling blev valgt
   
 4. Formandens beretning
  Renoveringen skrider fremad, vi er nået rigtig langt indvendig

  Tak til sponsorer til renoveringsprojektet, vi er pt. på ca. 100.000 kr. i sponsorater, Niels Parmo gennemgik den foreløbige sponsorliste, som vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt

  Der bliver indkaldt til yderligere renovering, bl.a. udvendig maling af klubhuset indenfor kort tid. Forventet d. 9. og 23. april, der står som hhv. forårsrengøring og broudlægning på aktivitetskalenderen. Flere opfordres til at deltage.

  Beretningen blev godkendt
   
 5. Regnskab ved kassereren
  Jan gennemgik regnskabet for 2021 – regnskabet blev godkendt

  Kassereren nævnte, at medlemmer, der ikke betaler bliver udmeldt. Vagn spørger, om de udmeldte medlemmers både er fjernet fra vandet, bestyrelsen svarer ja

  Alex spørger til, om forsikring er opdateret efter renovering, da værdien nu er højere. Bestyrelsen svarer nej ikke endnu, men det skal undersøges, og samtidig skal det undersøges, om forsikringerne kan gøres billigere end nuværende selskab

  Niels Parmo spørger til venteliste. Pt. ca. 21 medlemmer på venteliste, i princippet nok til at kunne fylde en tredje lang bro, som vi har tilladelse til i lejekontrakten
   
 6. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag
   
 7. Valg til bestyrelsen
  Formand Lars Fog Jensen blev genvalgt – udtrykker at dette bliver hans sidste periode som formand
  Poul Neve genvalgt
   
 8. Valg til festudvalg
  Simon Milling blev genvalgt
  Vagn Staub Nielsen blev genvalgt
   
 9. Valg til suppleant
  Jim Mikkelsen blev genvalgt
   
 10. Valg af revisor
  Thommy Andersen blev valgt
   
 11. Eventuelt
  Der bliver rygeforbud i klubhuset, når renoveringsarbejdet bliver gennemført, der vil blive opsat skilte

  Der blev snakket om evt. ny bro. Dette bliver tidligst i 2023, da vi forsat har en del arbejde på klubhuset i 2022.

  Niels Parmo spørger hvornår kontingent sidst er reguleret, og om det bør hæves pga. øgede udgifter til især strøm, både pga. de øgede priser, men også da der forventes et øget strømforbrug efter renoveringen grundet varmepumpe. Der foreslås stigning til 1000 kr. pr. år for aktive medlemmer, mens det foreslås at passive medlemmer fortsætter til samme pris. Bestyrelsen fastsætter kontingent, de undersøger om hævning er nødvendig.

  Kan vi leje klubhuset ud til medlemmer efter renoveringen. Nej, vi ønsker ikke lokalerne skal benyttes til fester med den ekstra slitage det vil medføre.

  Niels Laursen spørger til genoplivning af orienteringssejladser – Alex og Jan fortæller om de sejladserne i ”gamle dage”, Alex vil gerne medvirke til genoplivning i det omfang han kan, Niels vil også gerne selv hjælpe. Der er et stort arbejde ved sejladserne, så der skal helst være stor opbakning, hvis det skal lykkedes.

  Niels Parmo foreslår mødepligt for alle til mindst én af de kommende renoveringsdage, d. 9. og 23. april. Der sendes besked ud til alle via mail, Facebook og hjemmeside. Man skal ikke kunne betale sig fra arbejde.

  Lars spørger om klubben skal støtte op om projektet ”Dagmars Brobisser”. Der er tvivl om det vil påvirke vores muligheder for gennemsejling ved Dagmarbroen. Ole kender mere til projektet, og vil gerne være behjælpelig med at fremskaffe mere information. Klubben tager ikke officielt stilling endnu.