Referat fra generalforsamling 2017

12. april 2017

Med lidt forsinkelse, her følger referatet fra Bådklubben Søtoftens generalforsamling d. 12. marts 2017.

Punkt 1 Formanden bød velkommen, og udbad sig forslag til dirigent.

Punkt 2 Valgt blev Bent Langballe
Bent Langballe konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Han udbad sig forslag til referent.

Punkt 3 Valg af referent

Valgt blev Erik Brandt, han overgav herefter ordet til formanden Chris Holm.

Punkt 4 Formandens beretning

Formanden nævnte et gammelt medlem som ikke er i blandt os mere. Han forsatte med at nævne de gode tiltag vedr. renovering af vore broer, med en stor tak til et enkelt medlem.

Standerhejsningen var et godt tiltag, det samme galdt maling af vore skure.

En stor tak var der også til Hr. Neve for renovering af vores grill.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Punkt 5 Regnskab ved kasseren

Regenskabet blev fremlagt og forklaret, der var ingen bemærkninger, så det blev godkendt.

Punkt 6

Der var ingen indkomne forslag til dette punkt.

Punkt 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Genvalgt blev Jan Mikkelsen og Dan Simonsen

Punkt 8 Valg af festudvalg

Genvalgt blev Per Sørensen og Simon Milling Mikkelsen

Punkt 9 Valg af suppleant

Genvalgt blev Jim Mikkelsen

Punkt 10 Valg af revisor

Genvalgt blev Thommy Andersen

Punkt 11 Eventuelt

Erik Brandt blev valgt til at stå for julefrokosten.

Alex bad bestyrelsen om at se på klubbens love.

Vore broer ude i systemet var til diskussion.

Efter dette overgav dirigenten ordet tilbage til formanden med tak for god ro og orden.

Skanderborg d. 12. marts 2017, Referent Erik Brandt.