Referat fra generalforsamling 2010

8. marts 2010

Referat af Generalforsamlingen i Bådklubben Søtoften.

Søndag d.7. marts kl. 10.00

Punkt.1: Velkomst ved formand  Jørgen Simonsen.

Punkt.2: Valg af dirigent. Forslag Steen Rasmussen. Steen blev valgt.

Punkt.3: Valg af referent. Valgt blev Erik Brandt.

Punkt.4: Formandens beretning. Formanden kom ind på mange gode hyggelige stunder og havde ikke yderligere kommentarer til den sidste tid som formand. Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

Punkt.5: Regnskab ved Kasserer Jan Mikkelsen. Der blev fremlagt et veloverskueligt regnskab.

Indtjeningen i klubkassen var netto 7.003 kr., og de samlede aktiver var for 2009  41.801 kr.

Vedr. passiver kunne noteres ingen skyldige beløb.

Et meget fint resultat i forhold til finanskrisen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt.6: Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag til behandling.

Punkt.7: Valg til bestyrelse.

Punkt.7 A: Valg af formand. Valgt blev Steen Rasmussen.

Punkt. 7 B: Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. Valgt blev Johan Andersen og Per Sørensen.

Punkt. 8: Valg af festudvalg. Genvalgt blev Per Sørensen og Mogens Jacobsen.

Punkt. 9: Valg af suppleant til bestyrelsen. Valgt blev Arne Staal.

Punkt. 10: Valg af revisor. Valgt blev Steen Rasmussen.

Punkt 11: Evt.

Steen svarede uddybende på spørgsmålene om arealets anvendelse samt det forslag til løsning af det samlede areal, som var tilstillet kommunen. Desværre var der ikke kommet noget tilbage vedr. dette.

Vedr. termin for husleje til kommunen er der betalt for 2009 og til 31-3-2010.

Spørgsmål vedr. elektronisk indbetaling er ikke mulig, da det kræver et specielt system.

Videoovervågning var et spørgsmål, der skabte en del debat. Mange muligheder blev nævnt, herunder øget lys på pladsen.

Der blev nævnt et regulativ af 1982, som omhandlede bådene på søen samt hastighed 5 knob, som skal overholdes.

Efter at der var kommet en tår øl på bordet, tog Steen ordet og takkede den afgående formand Jørgen Simonsen for hans store indsats for klubben og takkede for god ro og orden.

Jørgen Simonsen takkede dirigenten for et godt arbejde og for en god generalforsamling.

Referent   Erik Brandt                                                                        Skanderborg d. 7.3.2010